محافظ صفحه فرز برای جلوگیری از پرش‌های ریز براده های اهن،سنگ ، به صورت کاربر می‌باشد.