قیمت اصلی 2,300,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,939,000 تومان است.
قیمت اصلی 1,200,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,063,000 تومان است.
قیمت اصلی 1,650,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,380,000 تومان است.